Najčastejšie otázky o koronaopatreniach.

Otázka:
Podal som daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 v marci 2020, v ktorom som si znížil základ dane iba o ¼ straty vykázanej za rok 2018, nakoľko ešte v marci pri podaní daňového priznania nebolo možné odpočítať vyššiu sumu neuplatnenej straty. Môžem podať opravné daňové priznanie za rok 2019, v ktorom si odpočítam od základu dane celú stratu z roku 2018, keďže som dosiahol vysoký základ dane?
Odpoveď:
Áno, do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 môžete podať opravné daňové priznanie, v ktorom znížite základ dane o stratu vykázanú v roku 2018.
 

Otázka:
Som podnikateľ a v predchádzajúcich rokoch som vykázal daňové straty. Akým spôsobom si môžem za rok 2019 uplatniť odpočet daňových strát v zmysle mimoriadnych opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu?
Odpoveď:
V daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2019 si môžete od základu dane odpočítať len tie časti neuplatnených daňových strát vykázaných za roky 2015 až 2018, na ktorých odpočítanie Vám vznikol nárok podľa zákona o dani z príjmov, t. j. nie tie časti daňových strát, na ktorých odpočítanie nárok zanikol z dôvodu vykázania nedostatočnej výšky základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.
Základ dane vykázaný za rok 2019 môžete znížiť najviac vo výške
-             ¼ daňovej straty vykázanej za rok 2015
-             ½ daňovej straty vykázanej za rok 2016
-             ¾ daňovej straty vykázanej za rok 2017
-             celú daňovú stratu vykázanú za rok 2018.
Tieto straty si môžete odpočítať najviac v úhrnnej výške 1 mil. eur, a to len do výšky vykázaného základu dane.
Straty začnete odpočítavať od najskoršej vykázanej straty po naposledy vykázanú daňovú stratu, teda od straty z roku 2015 po stratu z roku 2018.
 

Otázka:

Som mesačný platiteľ preddavkov na daň z motorových vozidiel. Za január a február som zaplatil preddavky, avšak od marca kvôli pandémii vozidlá nepoužívam na podnikanie (vozidlá som neodhlásil z dopravného inšpektorátu) a teda ani preddavky za marec som už nezaplatil. Mám automaticky odpustené platenie preddavkov za ďalšie mesiace až do konca roka?
Odpoveď:

Nie, za mesiac marec je potrebné aj dodatočne zaplatiť preddavok, nakoľko nezaplatením preddavku za mesiac marec vzniká úrok z omeškania. Až od apríla Vám nevzniká povinnosť platenia mesačných preddavkov, avšak len počas obdobia pandémie. Nezaplatené preddavky vyrovnáte až podaním daňového priznania a to v lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020, t.j. do 31.1.2021

 

Otázka:
Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou - rezidenta SR vykonáva závislú činnosť pre českého zamestnávateľa na území Českej republiky. Z dôvodu pandémie COVID-19 však závislú činnosť pre českého zamestnávateľa momentálne vykonáva z domu (home office), to znamená z územia SR.  V ktorom štáte sa budú zdaňovať takéto príjmy uvedeného daňovníka ?
Odpoveď:
V predloženom prípade sa zdaňovanie príjmov daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, plynúcich z vykonávania závislej činnosti pre českého zamestnávateľa na území SR z dôvodu nariadeného home officu počas pandémie COVID-19, riadi platným článkom 14 ods. 1 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a ČR.
 V zmysle uvedeného článku je predmetný príjem zdaniteľný na území SR, a to v prepočte na počet odpracovaných dní na tomto území k celkovému počtu odpracovaných dní v danom období. Ak uvedený daňovník vykonáva závislú činnosť na území SR celý mesiac, celý jeho príjem je zdaniteľný v SR v zmysle slovenskej legislatívy.
 Ak daňovníkovi "vypláca" príjem zo závislej činnosti zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane, preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti platí osobne tento daňovník podľa § 35 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

stránka na vypĺňanie žiadostí:  https://www.pomahameludom.sk/

 
 
 

                                

        Možnosti SZČO v čase pandémie


V Slovenskej republike je veľa podnikateľov – SZČO, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo im výrazne poklesli tržby. Aké majú v tejto mimoriadnej situácii možnosti?
 
1. Prerušenie živnosti
 Ak má podnikateľ zatvorenú prevádzku a nie je na PN alebo OČR, stále mu plynú odvodové povinnosti. Ak predpokladá, že v blízkej dobe nebude mať žiadne príjmy, môže sa rozhodnúť svoju podnikateľskú činnosť pozastaviť.
 
Parlament schválil novelu zákona o živnostenskom podnikaní, ktorou sa pozitívne zmenila minimálna lehota prerušenia živnosti.
 
Počas trvania krízovej situácie až do jej odvolania sa skracuje minimálna lehota na pozastavenie živnosti zo šiestich na jeden mesiac, maximálne na 3 roky. 
 
Prerušenie živnosti sa oznamuje na jednotnom kontaktnom mieste (ďalej JKM) na okresnom úrade – odbor živnostenského podnikania. Tlačivo „Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti“ sa môže podať osobne, alebo prostredníctvom portálu slovensko.sk. Podnikateľ si sám zvolí odkedy a dokedy živnosť pozastaví. Tieto dátumy uvedie v oznámení. 
 
Prerušenie živnosti a Sociálna poisťovňa
Prerušenie živnosti sa oznamuje aj Sociálnej poisťovni, a to najneskôr do 30 dní od doručenia rozhodnutia o pozastavení živnosti. Je potrebné vyplniť tlačivo Registračný list FO, ktoré je možné odoslať elektronicky, osobne alebo poštou.
 
Počas prerušenia živnosti sa sociálne odvody neplatia. Zároveň sa však obdobie prerušenia poistenia nepočíta do doby dôchodkového poistenia.
 
Prerušenie živnosti a zdravotná poisťovňa
V oznámení o pozastavení podnikania je možné označiť, aby JKM oznámilo prerušenie podnikania zdravotnej poisťovni. Dňom pozastavenia živnosti prestáva byť podnikateľ platiteľom verejného zdravotného poistenia v postavení SZČO. 
 
Bez zdravotného poistenia však nie je možné ostať ani jediný deň. Je potrebné sa buď zamestnať alebo zaevidovať na úrade práce. V takomto prípade zdravotné odvody platí zamestnávateľ alebo štát.
 
Ak sa podnikateľ rozhodne byť dobrovoľne nezamestnaným, stáva sa samoplatiteľom. Najneskôr do 8 pracovných dní od pozastavenia živnosti je povinný nahlásiť zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa odvodov. 
 
 

Daňové povinnosti pri prerušení živnosti
 
a) Daň z príjmov V oznámení je možné požiadať, aby JKM prerušenie živnosti oznámilo aj daňovému úradu. Najneskôr do 30 dní od doručenia rozhodnutia o pozastavení živnosti sa podáva žiadosť o zrušenie registrácie.
 
Do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení registrácie na daň, je daňovník povinný odovzdať osvedčenie o registrácii (kartička s DIČ). 
 
Lehota na podanie daňového priznania zostáva nezmenená – t. j. štandardne do 31. marca. 
 
Určenie základu dane v daňovom priznaní dane z príjmov  závisí, kedy sa pozastavená živnosť obnoví:
 
• v prípade, ak daňovník pozastaví živnostenské oprávnenie v priebehu zdaňovacieho obdobia, a obnoví ho do lehoty na podanie daňového priznania, pre účely zistenia základu dane nedochádza k skončeniu podnikania. Pozastavenie činnosti bude súčasťou bežného zdaňovacieho obdobia,
 
• v prípade, ak daňovník pozastaví živnostenské oprávnenie v priebehu zdaňovacieho obdobia, a neobnoví ho do lehoty na podanie daňového priznania, pre účely zistenia základu dane dochádza k skončeniu podnikania.  Daňovník uzavrie účtovné knihy ku dňu pozastavenia živnosti a upraví základ dane v súlade s § 17 ods. 8 ZDP.
 
b) Daň z pridanej hodnoty (DPH) Ak sa počas prerušenia živnosti nevykonáva podnikateľská činnosť v zmysle § 3 zákona o DPH, v súlade s § 81 ods. 2 zákona o DPH je podnikateľ povinný požiadať o zrušenie registrácie.
Daňový úrad určí deň, kedy podnikateľ prestane byť platiteľom DPH (určí posledné zdaňovacie obdobie). Do 10 dní od skončenia posledného zdaňovacieho obdobia sa daňovému úradu odovzdá aj osvedčenie o registrácii (kartička s IČ DPH). 
Ak podnikateľ zostane platiteľom DPH, počas prerušenia živnosti podáva „nulové“ daňové priznanie.
 
V tejto mimoriadnej situácii by mal podnikateľ zvážiť dobu prerušenia živnosti. Zvolenú dobu prerušenia je možné kedykoľvek predĺžiť (maximálne do 3 rokov). 
 
Vzhľadom na možnosť prerušiť živnosť aj na kratšie obdobie (napr. 1-2 mesiace), efektívnosť zrušenia registrácie (daň z príjmov, DPH) je vhodné individuálne riešiť s daňovým úradom.
 
c) Daň  z motorových vozidiel Počas prerušenia živnosti sa daň z motorových vozidiel neplatí. K zániku daňovej povinnosti dochádza posledným dňom mesiaca, v ktorom sa prerušilo podnikanie. Vzniká tzv. „skrátené“ zdaňovacie obdobie.
 
V zmysle § 9 ods. 6 zákona o dani z motorových vozidiel sa daňové priznanie podáva do jedného mesiaca od skončenia zdaňovacieho obdobia. V tejto lehote je daň aj splatná.
 
V nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie bol schválený zákon č. 67/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti (tzv. zákon „lex korona“).  Daňovníkovi sa „posúva“ termín na podanie daňového priznania a zaplatenie dane, ak lehota na podanie uplynie v období pandémie (od 12.03.2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda SR mimoriadnu situáciu odvolá).
 
Ak daňovník podá DP a daň zaplatí najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, lehota na podanie DP a úhradu dane sa považuje za dodržanú § 18 zákona „lex korona“. 

 

2. Žiadosť o príspevok, odklad platenia odvodov za mesiac marec 2020
 
Ak bude podnikateľ - SZČO pokračovať vo svojom podnikaní a živnosť nepreruší, môže využiť schválené vládne opatrenia na zmiernenie dopadu krízovej situácie: 
 
a) požiada o paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti,
 
b) požiada Sociálnu poisťovňu o odklad sociálnych odvodov a zdravotnú poisťovňu o odklad platenia preddavkov na zdravotné poistenie. Odklad odvodových povinností je zatiaľ stanovený iba za obdobie marec 2020 a to s lehotou do 31.07.2020.
 
Podmienky pre uplatnenie nároku, ako aj postupy na zaslanie žiadosti o príspevok a odklad odvodov, sú uvedené na jednotlivých webových stránkach:
 
• Žiadosť o paušálny príspevok z Úradu práce:  o https://www.pomahameludom.sk/
 
• Odklad sociálnych odvodov:  o https://www.socpoist.sk/kto-a-ako-si-moze-odlozit-zaplatenie-odvodov/68337s#10b
 
• Odklad platenia preddavkov na zdravotné poistenie: o VŠZP: https://www.vszp.sk/platitelia/odklad-splatnosti-preddavkov/ o Dôvera: https://www.dovera.sk/koronavirus#tabpanel-pla o Union:https://www.union.sk/app/novinky/Dolezite-informacie-v-suvislosti-sosirenim-KORONA-virusu-COVID-19.html
 
 
 
 

 

Dobrá spolupráca je o kvalitnej práci, dôvere, dialógu,

 informáciách a diskrétnosti.

 

  • Dialóg                                      

  • Dôvera

  • Informovanosť

  • Diskrétnosť

  • Kvalita                                                                                                                                                                                                          

     

                                           Účtujeme v programe Pohoda

 

 

 

 

 

Kontaktujte ma

cez priložený formulár a dohodneme sa

Užitočné ...

Dovolenka- dočasné uzatvorenie prevadzkarne

13.06.2017 09:50
Určite viacerí budete riešiť dovolenky, preto prikládam odkaz na článok a tlačivo o dočasnom uzatvorení prevadzkarne        ht tp://www.etlaciva.sk/tlaciva/tlaciva-pre-verejnost/obec-mesto-obcan/295-ohlasenie-docasneho-uzatvorenia-prevadzkarne

Odklad daňového priznania

31.03.2017 14:47
  Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov sa nezadržateľne priblížil. Ak nemáte peniaze na zaplatenie dane alebo ešte zháňate doklady na zníženie daňovej povinnosti, môžete si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania. Stačí, ak túto skutočnosť oznámite daňovému úradu najneskôr do konca marca. Zaslanie oznámenia o...

Daňovým výdavkom až po zaplatení !!!

18.01.2017 20:32
Súčasťou základu dane až po zaplatení sú:   Paragraf 17 odst. 19 zákona o DzP platí od 1.1.2015 Pís. a) náklady na kompenzačné platby v sieťových odvetviach /vodohospodári/ Pís. b) náklady na nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majetku u dlžníka !!! Pís. c) náklady a príjmy na marketingové štúdie...

Minimálne a maximálne odvody SZČO od 1.1.2017

11.01.2017 20:26
Minimálne a maximálne odvody SZČO od 1.1.2017 Poistenie Sadzba Minimálny vymeriavací základ v eur Maximálny vymeriavací základ v eur Minimálne odvody (poistné) v eur Maximálne odvody (poistné) v eur Odvody do zdravotnej poisťovne 14...

Minimálna mzda od 1.1.2017

04.01.2017 09:55
https://www.minimalnamzda.sk/   Minimálna mzda pre rok 2017 predstavuje 435 euro. Pre jednu odpracovanú hodinu je to 2,50 euro.      
Záznamy: 21 - 25 zo 29
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Anketa

Páči sa Vám moja stránka?

áno (80)
82%

nie (17)
18%

Celkový počet hlasov: 97

google-site-verification: googled1ed214b68e83ea0.html
f5c174cdb57bbb8cfb516342749031cffa5f6c43

Moja filozofia

Dialóg

24.08.2016 22:18
Veľmi dôležité slovo. Podnikateľ by mal pravidelne viesť dialóg so svojim účtovníkom ( a nie len o počasí). Tém ktoré treba prediskutovať...

Kvalita

13.05.2016 19:01
V súčasnosti je samostatných účtovníkov a účtovníckych firiem také množstvo, že sa len ťažko viete rozhodnúť a vybrať si. Ak chcete, aby účtovník...

Diskrétnosť

07.10.2015 17:00
Múdrosť je sklo, diskrétnosť je diamant.   V mojom živote som sa tiež stretla so situáciou, keď cudzí ľudia vedeli o mne viac ako ja...

Informovanosť

07.10.2015 16:58
Dnes nevyhnutné a veľmi dôležité. Informovať zákazníka o pripravovaných zmenách zákonov, aby mal možnosť včas reagovať. Tie sa u nás...

Dôvera

07.10.2015 16:37
Možno jedno z najdôležitejších slov. Ak nemá podnikateľ dôveru ku svojmu účtovníkovi, všetka spolupráca zlyháva. Ak sa bojí predostrieť svoje...