Všetko pre vaše úspešné podnikanie

Účtovníctvo bude vedené v súlade so zákonom o účtovníctve, dane z príjmu, dane z pridanej hodnoty, zákona o cestovných náhradách, zákonníka práce, správe daní a poplatkov a postupov účtovania v podvojnom a jednoduchom účtovníctve.


* Jednoduché účtovníctvo
* Podvojné účtovníctvo
* Mzdová agenda
* Dane
* Účtovné poradenstvo
* Interné smernice
* Neziskové organizácie

* Sprostredkovanie auditu

Individuálny prístup a diskrétnosť sú samozrejmosťou.


Služby

Jednoduché účtovníctvo

Zo zákona vyplýva povinnosť pre SZČO

viesť si účtovníctvo (jednoduché alebo podvojné), prípadne daňovú evidenciu.

. vedenie peňažného denníka

. kniha pohľadávok

. kniha záväzkov

. platitelia DPH - evidencia DPH, vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, kontrolný výkaz k DPH, elektronické odosielanie

. príprava platobných príkazov pre účely splnenia všetkých daňových povinností a doručenie príslušných tlačív na daňový úrad v zákonom stanovenej lehote

. poskytovanie účtovného poradenstva, pomoc pri riešení konkrétnych problémov, sledovanie termínov

Podvojné účtovníctvo

Povinnosť viest podvojné účtovníctvo vyplýva zo zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.

. vedenie hlavnej knihy a knihy analytickej evidencie

. vedenie pokladničnej knihy

.vedenie evidencie pohľadávok

.vedenie evidencie záväzkov

.spracovanie priznania k DPH, kontrolný výkaz k DPH, súhrnný výkaz, elektronické odosielanie

.príprava platobných príkazov pre účely splnenia všetkých daňových povinností

.doručenie príslušných tlačív na daňový úrad, poisťovne, v zákonom stanovenej lehote

.poskytovanie účtovného poradenstva, pomoc pri riešení konkrétnych problémov, sledovanie termínov

Mzdy a personalistika

. komplexné spracovanie mzdovej agendy

. vypracovanie pracovných zmlúv

. spracovanie a výpočet miezd zamestnancov

. spracovanie prihlášok, odhlášok do poisťovní, podávanie potrebných výkazov mesačne, zasielanie hlásení pre poisťovne a daňový úrad SR

. vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti

. vypracovanie potrebných potvrdení

. príprava platobných príkazov pre účely splnenia všetkých daňových povinností

. doručenie príslušných tlačív na daňový úrad, poisťovne, v zákonom stanovenej lehote

Dane

 vyhotovenie daňového priznania k DPH, KV, SV

. vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb

. vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb

. vyhotovenie daňového priznania zamestnancov - príjmy zo závislej činnosti

. vyhotovenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel

. vyhotovenie daňového priznania z príležitostných príjmov ( brigádnická práca študentov, práca na dohody, príjmom z prenájmu bytu)

Neziskové organizácie 

Vedenie podvojného účtovníctva neziskovým organizáciám a občianskym združeniam,

podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.

.vedenie hlavnej knihy a knihy analytickej evidencie

.vedenie pokladničnej knihy

.vedenie evidencie pohľadávok

.vedenie evidencie záväzkov

.spracovanie štatistických výkazov

.príprava platobných príkazov pre účely splnenia všetkých povinností

.doručenie príslušných tlačív na daňový úrad, poisťovne, v zákonom stanovenej lehote

.poskytovanie účtovného poradenstva, pomoc pri riešení konkrétnych problémov, sledovanie termínov

.zabezpečenie a spolupráca s audítorom

Účtovné poradenstvo 

. kedy viest jednoduché alebo podvojné účtovníctvo, prípadne daňovú evidenciu.

. konzultačné služby pri riešení konkrétnych odborných problémoch ( spôsob účtovania, spôsoby odpisovania majetku, finančný prenájom, postúpenie zmluvy o finančnom prenájme na nového nájomcu a pod.) 

.kontrola správnosti účtovania 

. sprostredkovanie auditu

Pridaj sa na Facebooku