Ako započítať zaplatené daňové licencie po ich zrušení

04.09.2017 14:19

Daňové licencie budú od 1. 1. 2018 zrušené, avšak aj po zrušení bude možné uplatniť ich započítanie. Ako správne uplatniť započítanie zaplatených daňových licencií, aby nedošlo k vzniku daňového nedoplatku.

 

Od kedy budú daňové licencie zrušené?

O zrušení daňových licencií sme písali ešte v roku 2016 v článku Novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od 1.1.2017. Termín zrušenia daňových licencií sa blíži. Daňové licencie sa budú platiť poslednýkrát za rok 2017. Ak má firma (napr. s.r.o.) zvolené zdaňovacie obdobie hospodársky rok, daňovú licenciu zaplatí poslednýkrát za zdaňovacie obdobie, ktoré skončí v roku 2018.

Daňové licencie sú v súčasnosti ešte platné, avšak na nové firmy (napr. s.r.o.) sa nevzťahujú. Stále je platné ustanovenie, podľa ktorého daňovú licenciu neplatia firmy, ktoré podávajú prvé daňové priznanie. Výnimka neplatí pre tie firmy, ktoré sú právnymi nástupcami inej spoločnosti zaniknutej bez likvidácie (napr. jedna s.r.o. sa rozdelí na dve nové s.r.o.).

Pripomenieme, že daňová licencia sa platí vo výške 480 eur, 960 eur alebo 2880 eur, a to v závislosti od výšky obratu a od toho, či je firma platiteľom DPH k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. 

Príklad 1: Spoločnosť A, s.r.o. má zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2017 (od 1.1.2017 do 31.12.2017). Je platiteľom DPH s ročným obratom 150 000 eur. Daň z príjmov právnickej osoby jej vychádza 660 eur. Za rok 2017 musí zaplatiť daňovú licenciu 960 eur, nakoľko jej daň je nižšia ako suma daňovej licencie (960 eur).

Príklad 2: Spoločnosť B, s.r.o. má zdaňovacie obdobie hospodársky rok od 1.7.2017 do 30.06.2018. Je platiteľom DPH s ročným obratom 700 000 eur. Daň z príjmov právnickej osoby jej vychádza 1 600 eur. Za zdaňovacie obdobie od 1.7.2017 do 30.06.2018 musí zaplatiť daňovú licenciu, nakoľko jej daň je nižšia ako suma daňovej licencie (2 880 eur).

Započítanie zaplatených daňových licencií po ich zrušení od roku 2018

Daňové licencie zaplatené za zdaňovacie obdobia skončené v rokoch 2015 až 2018 bude možné započítať aj po zrušení daňových licencií, a to podľa postupu platného do 31.12.2017. Obdobie započítania daňovej licencie zostáva v dĺžke troch zdaňovacích období bezprostredne nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená.

Firma bude môcť započítať daňovú licenciu od 1.1.2018 len vtedy, ak jej daň bude vyššia ako daňová licencia, ktorú by hypoteticky zaplatila. Zápočet bude môcť vykonať len voči sume dane, ktorá presahuje hypotetickú sumu daňovej licencie.

Na účely započítania zaplatenej daňovej licencie sa tak budú používať fiktívne daňové licencie. Táto problematika nie je jednoduchá, preto uvedieme niekoľko príkladov, ako budú firmy môcť započítať daňovú licenciu od roku 2018.

Príklad 3 (nesprávny postup): Spoločnosť C, s.r.o. zaplatila za rok 2017 daňovú licenciu vo výške 960 eur. V daňovom priznaní uviedla daň vo výške 660 eur. V rokoch 2018 až 2020 má k dispozícii na započítanie sumu 300 eur. K 31.12.2018 bude platiteľom DPH. Za rok 2018 (t. j. za rok, v ktorom budú daňové licencie zrušené) dosiahne obrat 200 000 eur. Daň z príjmov za rok 2018 spoločnosti C, s.r.o. vychádza rovných 1 000 eur.

Spoločnosť si túto daň zníži o zaplatenú daňovú licenciu za rok 2017 (300 eur) a daňovému úradu zaplatí daň vo výške 700 eur. Spoločnosť C, s.r.o. by postupovala nesprávne a vznikol by jej daňový nedoplatok.

Príklad 4 (správny postup): Spoločnosť D, s.r.o. zaplatila za rok 2017 daňovú licenciu vo výške 960 eur. V daňovom priznaní uviedla daň vo výške 660 eur. V rokoch 2018 až 2020 má k dispozícii na započítanie sumu 300 eur. K 31.12.2018 bude platiteľom DPH. Za rok 2018 (t. j. za rok, v ktorom budú daňové licencie zrušené) dosiahne obrat 200 000 eur. Daň z príjmov za rok 2018 spoločnosti D, s.r.o. vychádza rovných 1 000 eur.