Daňovým výdavkom až po zaplatení !!!

18.01.2017 20:32

Súčasťou základu dane až po zaplatení sú:

 

Paragraf 17 odst. 19 zákona o DzP platí od 1.1.2015

  • Pís. a) náklady na kompenzačné platby v sieťových odvetviach /vodohospodári/

  • Pís. b) náklady na nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majetku u dlžníka !!!

  • Pís. c) náklady a príjmy na marketingové štúdie a iné štúdie, náklady na prieskum trhu /aj náklady aj výnosy/

  • Pís.d) odplaty/provízie/ za sprostredkovanie, pričom sa zavádza obmedzenie len do 20%hodnoty sprostredkovaného obchodu

  • Pís.e) náklady vzťahujúce sa k úhrade príjmov podľa par 16 ods. 1/príjmy na území SR daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou/

  • Pís.f) náklady na poradenské a právne služby /audítorské, účtovné, daňové, správcovské../ !!!

  • g) náklady na získanie noriem a certifikátov

 
 

Ďalej sa rozšírili na nedaňové výdavky aj zmluvné pokuty a penále.

Takže všetky pokuty sú nedaňovým výdavkom, nemá na to vplyv či sú uhradené.

 

Opýtajte sa svojej účtovníčky či o tom vie, aby ste neboli nemilo prekvapený po daňovej kontrole.