DPH II.časť

07.12.2015 21:20

Informácia

o  zavedení prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach na príjemcu plnenia.

 

      Mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti na príjemcu plnenia.

Daň z  pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) je plne harmonizovaná daň, ktorej právnym základom je smernica Rady 2006/112/ES o  spoločnom systéme dane z  pridanej hodnoty v  platnom znení (ďalej len „smernica o  DPH“). DPH možno v  stručnosti charakterizovať ako všeobecnú daň zo spotreby uplatňovanú v cenách dodávaných tovarov a  služieb. Základný mechanizmus systému DPH je teda založený na postupe, podľa ktorého platiteľ dane, ktorý dodáva tovar alebo službu, vypočíta z  ceny dodávaného tovaru alebo služby sumu DPH podľa príslušnej sadzby pre tento tovar alebo službu, ktorú je povinný odviesť do štátneho rozpočtu. Tento postup sa uplatňuje bez ohľadu na skutočnosť, či je príjemcom plnenia iný platiteľ dane alebo osoba, ktorá nie je platiteľom dane, napr. občan.
 
Smernica o  DPH však z  tohto základného mechanizmu umožňuje odchýlku, ktorá spočíva v  možnosti členských štátov EÚ stanoviť, že osobou povinnou platiť DPH z  taxatívne stanovených tovarov alebo služieb nie je platiteľ dane, ktorý dodáva tovar alebo službu, ale platiteľ dane, ktorý je príjemcom tohto plnenia.
 
Prenos daňovej povinnosti, alebo inak v  praxi často používaný pojem tzv. „tuzemské samozdanenie“, môže byť uplatnené teda len v  prípade, ak je dodávateľ tovaru alebo služby registrovaným platiteľom dane a  príjemca plnenia je tiež registrovaným platiteľom dane.
V  prípade, že sa na dodávaný tovar alebo službu uplatňuje tuzemské samozdanenie, platiteľ dane, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie teda neuplatňuje k  cene dodávaného tovaru alebo služby DPH. Túto je z  fakturovanej ceny povinný vypočítať a  zaplatiť platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia.
 
    Tuzemské samozdanenie sa bude uplatňovať pri plneniach medzi platiteľmi dane podnikajúcimi v sektore stavebníctva, a to konkrétne pri
- dodaní stavebných prác, patriacich do sekcie F Nariadenia Komisie (EU) č. 1 209/2014
- dodaní stavieb alebo ich častí na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy, alebo jej časti patriacich do sekcie F Nariadenia Komisie (EU) č. 1 209/2014
- dodaní tovaru s  montážou alebo inštaláciou, ak montáž alebo inštalácia predstavuje stavebnú prácu, ak montáž alebo inštalácia patrí do sekcie F Nariadenia Komisie (EU) č. 1 209/2014.
 

Tuzemské samozdanenie sa teda bude vzťahovať nielen na prípady, kedy bude predmetom zdaniteľnej transakcie výlučne služba spočívajúca v  poskytnutí stavebnej práce, napr. murárske práce,  omietkarské práce a  pod., ale aj na prípady, kedy bude na základe zmluvy o  dielo dodávaná celá stavba alebo jej časť ako výsledok stavebných prác. Prenos daňovej povinnosti sa bude uplatňovať aj na dodanie tovaru platiteľom dane, ktorý súčasne vykonáva alebo obstaráva jeho montáž alebo inštaláciu, ak je služba inštalácie alebo montáže tohto tovaru stavebnou prácou.

 
 
Príklad 1
Platiteľ dane C vykonal ako subdodávateľ pre platiteľa dane D stavebné práce pri výstavbe výrobnej haly. Celková cena bez DPH za tieto práce bola dohodnutá na 10  000 eur. Stavebné práce ukončil platiteľ dane C a odovzdal platiteľovi dane D dňa 12.5.2016. Platiteľ dane C vystaví pre platiteľa dane D faktúru, ktorá neobsahuje sumu DPH. Platiteľ dane D je povinný vypočítať z  ceny dodanej služby DPH 2 000 eur (10  000 x 20 % = 2 000) a  túto je povinný priznať a  zaplatiť prostredníctvom daňového priznania podaného za príslušné zdaňovacie obdobie. Platiteľovi dane D vzniká v  tom istom zdaňovacom období nárok na odpočítanie tejto dane.
 
Prenos daňovej povinnosti na príjemcu stavebných prác sa bude uplatňovať aj v  tom prípade, ak príjemca plnenia bude platiteľom dane len z  určitých činností a inak vykonáva také činnosti, ktoré sú mimo rámec zákona o  DPH, to znamená nie sú predmetom dane. Prenos daňovej povinnosti sa uplatní aj v  prípade, ak prijaté stavebné práce budú súvisieť s  hlavnou činnosťou príjemcu, t. j. nebudú súvisieť s  činnosťou, pre ktorú je príjemca platiteľom dane. Pôjde najmä o  právnické osoby, ktoré nie sú zriadené alebo založené za účelom podnikania, avšak sú registrované v  rozsahu určitej činnosti ako platitelia dane, napr. orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy a  iné verejnoprávne orgány. Dôvodom, pre ktorý sa navrhuje, aby platili DPH z  prijatých stavebných prác aj platitelia dane, ktorí neprijmú túto službu v  súvislosti s  činnosťou, pre ktorú sú registrovaní pre DPH, je ten, že nemožno poskytovateľov stavebných prác zaťažiť zisťovaním, na aký účel platiteľ dane prijme službu. Bude postačovať, aby si poskytovateľ stavebných prác overil v  zozname platiteľov dane zverejnenom na webovej stránke FR SR, či jeho odberateľ má postavenie platiteľa dane.
 
Príklad 2
Platiteľ dane E dodáva obci F, ktorá je z  dôvodu podnikateľských činností registrovaná ako platiteľ dane, stavebné práce, spočívajúce v  oprave cestnej komunikácie. Napriek skutočnosti, že službu opravy cestnej komunikácie obec F použije na verejnoprospešné účely a nie na účely svojho podnikania, na transakciu sa uplatní prenos daňovej povinnosti, nakoľko obec F je platiteľom dane. Obec F bude osobou povinnou platiť daň, ktorej výšku si vypočíta z ceny bez DPH fakturovanej platiteľom dane E.
                 Uplatňovanie prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach na príjemcu plnenia v  iných členských štátoch EÚ
Keďže sektor stavebníctva je osobitne náchylný na podvody DPH, prenos daňovej povinnosti na stavebné práce je uplatňovaný vo väčšine členských štátov EÚ. Len desať členských štátov (Dánsko, Estónsko, Grécko, Francúzsko, Veľká Británia, Litva, Luxembursko, Poľsko, Rumunsko a  Slovensko) neuplatňovali k  1. januáru 2015 prenos daňovej povinnosti na dodanie stavebných prác.
 
 
 
Lesana Ďuricová