DPH od 1.1.2016 I.časť

05.12.2015 20:37

Osobitný režim uplatňovania DPH na základe platby od januára 2016. 

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty prináša možnosť využiť osobitný režim uplatnenia DPH na základe platby. Znamená to, že od 1. januára 2016 budú môcť niektorí podnikatelia odvádzať DPH až po prijatí platby za faktúru. Čítajte ďalej a dozviete sa viac.

Ide o dobrovoľnú úpravuktorú budú môcť využiť platitelia dane registrovaní podľa § 4 zákona o DPH, ak ich ročný obrat je nižší ako 100 000 eur a nebol na nich vyhlásený konkurz alebo nevstúpili do likvidácie. Ak spĺňate tieto kritéria a rozhodnete sa pre osobitný režim uplatňovania DPH na základe platby, je potrebné to oznámiť daňovému úradu.

Pri vystavovaní faktúr v osobitnom režime uplatňovania DPH na základe platby je nutné na doklade uviesť text podľa zákona "Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby", inak ste povinní odviesť DPH ako pri štandardnom režime a ak tak neurobíte, hrozí vám pokuta od Finančnej správy až do výšky 10 000 eur.

Ak sa rozhodnete pre osobitnú úpravu uplatňovania DPH na základe platby, právo na odpočet DPH za došlé faktúry (vaše záväzky) budete mať rovnako až po odoslaní platby vášmu dodávateľovi. Ak uhradíte faktúru len čiastočne, právo na odpočet DPH vám vznikne len pomerne, podľa uhradenej sumy.

Dôležité je, že ak dostanete faktúru od dodávateľa s uplatňovaním dane podľa osobitnej úpravy, môžete si DPH odpočítať až po jej zaplatení, bez ohľadu na to, či ste vy zvolili osobitnú úpravu, alebo nie.

Zoznam platcov DPH v osobitnom režime bude zverejnený na stránke Finančnej správy.

Ktorý podnikateľ môže uplatňovať osobitný režim DPH na základe platby?

  • Má obrat za predchádzajúci kalendárny rok do 100 000 eur a nepredpokladá jeho prekročenie v tomto roku.

  • Je registrovaný podľa § 4.

  • Nie je v konkurze.

  • Nie je v likvidácii.

  • Písomne oznámi daňovému úradu uplatňovanie osobitného režimu.

  • Na vystavených faktúrach uvádza text "Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby".

Spĺňate tieto podmienky a chcete sa stať platiteľom podľa osobitného režimu uplatňovania DPH na základe platby? Môžete tak spraviť od prvého dňa zdaňovacieho obdobia (prvý deň kalendárneho mesiaca alebo štvrťroka podľa typu zdaňovacieho obdobia) po nadobudnutí účinnosti tejto novely zákona, teda od 1. 1. 2016.

Kedy skončí možnosť uplatňovať osobitný režim DPH na základe platby?

  • Dobrovoľne - písomným oznámením daňovému úradu, vždy k 31. 12. príslušného kalendárneho roka.

  • Povinne - k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia po dosiahnutí ročného obratu 100 000 eur.

  • Povinne - ku dňu, ktorý predchádza dňu vyhlásenia konkurzu alebo vstupu do likvidácie.

  • Povinne - ku dňu, ktorý predchádza dňu vstupu do skupiny podľa § 4a (viac zdaniteľných osôb so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkarňou v tuzemsku, ktoré sú spojené finančne, ekonomicky a organizačne).

 

Nevýhody uplatňovania osobitnej úpravy

Výraznou nevýhodou uplatňovania osobitnej úpravy je skutočnosť, že tento režim je administratívne pomerne náročný, tak na evidenciu, ako aj na kontroling.
Akonáhle sa platiteľ rozhodne osobitnú úpravu uplatňovať, musí ju (s výnimkou legislatívnych dôvodov) uplatňovať až do konca kalendárneho roka.

Ak si dodávateľ zvolí osobitnú úpravu DPH, táto úprava sa dotkne i odberateľa, ktorý bude musieť rozlišovať dodávateľov podľa toho, či pracujú alebo nepracujú v režime osobitnej úpravy uplatňovania dane.

Ďalšou administratívnou záťažou je nesúlad dňa prijatia platby a dňa zaplatenia - odberateľ by si mal overovať, kedy bola platba prijatá u dodávateľa, aby si správne uplatnil nárok na odpočet. Pri prevodoch medzi jednotlivými bankami môže byť rozdiel medzi dňom zaplatenia a dňom prijatia platby i viac dní (hlavne v prípade sviatkov). 

 

 

Lesana Ďuricová