Výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie platných od 1.1.2021

09.04.2021 19:11

 

 

SOCIÁLNE ODVODY

Výška minimálnych sociálnych odvodov od 1.1.2021 stúpla o 13,10 eura oproti odvodom, ktoré SZČO platil v roku 2020 (167,87 eur). Minimálna výška odvodov od 1.1.2021 je 180,99 eur.

Momentálne platné sumy minimálnych a maximálnych odvodov na sociálne poistenie

Minimálne odvody na sociálne poistenie (z minimálneho VZ 546 eur) sú vo výške 180,99 eur, pri neplatení invalidného poistenia (starobný dôchodca, predčasný starobný dôchodca, poberatelia výsluhového dôchodku s dovŕšením dôchodkového veku) je poistné vo výške 148,23 eur.

Maximálne odvody na sociálne poistenie (z maximálneho VZ 7 644,00 eur) sú vo výške 2 533,98 eur, pri neplatení invalidného poistenia (starobný dôchodca, predčasný starobný dôchodca, poberatelia výsluhového dôchodku s dovŕšením dôchodkového veku) je poistné vo výške 2 075,34 eur €.

Dobrovoľné poistenie

Minimálny vymeriavací základ 546 eur.

 • Nemocenské poistenie 4,4% (minimálne 24,02 eur)
 • Starobné poistenie 18% (minimálne 98,28 eur)
 • Invalidné poistenie 6% (minimálne 32,76 eur)
 • Poistenie v nezamestnanosti 2% (minimálne 10,92 eur)
 • Rezervný fond 4,75% (minimálne 25,93 eur)
 •  
 • Ako je to s platením odvodov u podnikateľov, ktorí podali daňové priznanie od 1.4.2020 do 2.11.2020 (z dôvodu mimoriadnej situácie)?

  SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 v termíne od 1. apríla 2020 a najneskôr  2. novembra 2020 sa bude vznik, zánik alebo trvanie platenia sociálneho poistenia posudzovať podľa údajov z daňového priznania za rok 2019 k 1. februáru 2021. To znamená, že vznik, novú sumu výšky odvodov, ako aj zánik platenia odvodov im sociálna poisťovňa oznámi písomne do 22.2.2021Odvody v novej výške budú platiť za mesiac február do 8. marca 2021. Týmto SZČO (ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 v termíne od 1. apríla 2020 a najneskôr 2. novembra 2020), zanikne povinnosť platenia odvodov na sociálne poistenie od 1. februára 2021 (tzn. posledné odvody v “starej” výške zaplatia do 8.2.2020 za mesiac január 2021) ak ich príjem z podnikania v roku 2019 bol vyšší ako 6 552 eur.

  a.) podnikateľ podal daňové priznanie v riadnom termíne (do 31.3.2020)

  – vznik poistenia (ak suma príjmov za rok 2019 bola vyššia ako 6 078 eur) bol k 1.7.2020. Zánik poistenia (ak suma príjmov za rok 2019 bola nižšia ako 6 078 eur) bol k 30.6.2020. Pokiaľ pokračuje povinnosť platiť odvody, výšku odvodov podnikateľovi oznámi sociálna poisťovňa v priebehu mesiaca január 2021. Odvody v novej výške (za mesiac január 2021) má povinnosť zaplatiť do 8.2.2021.

  b.) podnikateľ podal daňové priznanie po 31.3.2020 (najneskôr do 2.11.2020)

  – vznik poistenia (ak suma príjmov za rok 2019 bola vyššia ako 6 552 eur) bude k 1.2.2021. Zánik poistenia (ak suma príjmov za rok 2019 bola nižšia ako 6 552 eur) bude k 31.1.2021. Výšku odvodov podnikateľovi oznámi sociálna poisťovňa do 22. februára 2021. Odvody v novej výške (za mesiac február 2021) má povinnosť zaplatiť do 8.3.2021.

  Princíp posudzovania povinnosti platiť odvody na sociálne poistenie

  Pokiaľ ste v roku 2019 mali príjmy zo živnosti vyššie ako 6.078 eur (alebo 6.552 eur pri DP podanom po 1.4.2020) vzniká vám povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie v termínoch, ktoré sú uvedené vyššie.

  Pokiaľ ste v roku 2019 mali príjmy zo živnosti nižšie ako 6.078 eur (alebo 6.552 eur pri DP podanom po 1.4.2020) zaniká vám povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie v termínoch, ktoré sú uvedené vyššie.

  Hranica na posudzovanie povinnosti platiť sociálne odvody je suma 6.078 eur príjmov zo živnosti za rok 2019 ak ste podali DP v riadnom termíne. Pri daňovom priznaní podanom po 1.4.2020 je hranica na posudzovanie povinnosti platiť sociálne odvody suma 6.552 eur príjmov zo živnosti za rok 2019.   Táto povinnosť sa posudzuje na základe podaného DP za rok 2019. Hranica pre posudzovanie príjmov na povinné platenie odvodov na sociálne poistenie od 1.7.2021 (resp. od 1.10.2021 pri odklade daňového priznania za rok 2020 do 30.6.2021) bude vo výške 6 552 eur z príjmov zo živnosti za rok 2020.

 • ZDRAVOTNÉ ODVODY

  Výška zdravotných odvodov (preddavkov) sa mení vždy od 1.1. príslušného roka a platí sa v rovnakej výške (12x pokiaľ podnikáte celý rok) do 31.12. príslušného roka. To znamená, preddavky za január 2021 v novej výške máte povinnosť zaplatiť do 8.2.2021. V tejto výške platíte preddavky počas celého roka 2021 (12x) a posledné preddavky v tejto výške zaplatíte za 12/2021 do 8.1.2022.
  Výšku zdravotných preddavkov pre rok 2021 vám vaša zdravotná poisťovňa oznámila písomne v druhej polovici roka 2020 (po vykonaní ročného zúčtovania ZP za rok 2019).

  Fyzická osoba, ktorá začne podnikať v roku 2021 a nie je zamestnancom (nie je súbeh zdravotného poistenia), alebo nie je poistencom štátu, je povinná platiť preddavky na zdravotné poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu (zo sumy 546 eur), t. j. vo výške 76,44 eur. V prípade, ak má SZČO vymeriavací základ vyšší ako 546 eur, bude v roku 2021 platiť preddavky určené zo skutočného vymeriavacieho základu.

  Minimálne preddavky na zdravotné poistenie od 1.1.2021 sú vo výške 76,44 eur (ak ste osoba so zdravotným postihnutím, len polovicu a to v sume 38,22 eur).

  Samoplatiteľ

  Minimálny vymeriavací základ počas roka 2021 je suma 546 eur.

   

  Minimálny preddavok na zdravotné poistenie je mesačne 76,44 eur, v prípade osoby so zdravotným postihnutím je 38,22 eur.