Faktúra neplatiteľa DPH v roku 2021

09.04.2021 20:14
Aké povinné náležitosti musí obsahovať faktúra neplatiteľa DPH v roku 2021? A čo je dobré na faktúre okrem toho ešte uviesť?

Pojem faktúra a povinné náležitosti faktúry neplatiteľa DPH v roku 2021

Povinné náležitosti faktúry u neplatiteľa DPH upravuje predovšetkým:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), a
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

V špecifických prípadoch však povinné náležitosti faktúry neplatiteľa DPH upravuje aj zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), a to:

 • pri dodaní nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu,
 • pri poskytnutí služby zahraničnej zdaniteľnej osobe s miestom dodania v inom členskom štáte alebo v treťom štáte a pri prijatí platby pred dodaním služby.

Keďže sa neplatiteľ DPH pri vystavovaní faktúr riadi predovšetkým zákonom o účtovníctve a Obchodným zákonníkom, vystavuje účtovný doklad, resp. obchodný dokument. Pojem faktúra je totiž ustanovený len pre potreby zákon o DPH.

V tomto článku sa budeme venovať povinným náležitostiam „faktúry“ neplatiteľa DPH (t. j. účtovného dokladu, resp. obchodného dokumentu) podľa zákona o účtovníctve a Obchodného zákonníka a ukážeme si jej vzor.

Náležitosti faktúry neplatiteľa DPH podľa zákona o účtovníctve v roku 2021 – čo má faktúra obsahovať?

Náležitosti účtovného dokladu (t. j. faktúry neplatiteľa DPH) upravuje § 10 zákona o účtovníctve. Faktúra neplatiteľa DPH musí podľa tohto ustanovenia obsahovať:

 • slovné a číselné označenie účtovného dokladu (t. j. slovné označenie „Faktúra“ a číselné napr. 2021001),
 • obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov (t. j. označenie odberateľa a dodávateľa, ako aj predmet fakturácie),
 • peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
 • dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
 • dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
 • podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie (vlastnoručný podpis alebo obdobný preukázateľný účtovný záznam nahrádzajúci vlastnoručný podpis v technickej forme),
 • označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ak ide napr. o živnostníka, ktorý vedie daňovú evidenciu, označenie účtov sa neuvádza).

Náležitosti faktúry neplatiteľa DPH podľa Obchodného zákonníka v roku 2021 – čo má faktúra obsahovať?

Náležitosti obchodného dokumentu (t. j. faktúry neplatiteľa DPH) upravuje § 3a Obchodného zákonníka. Faktúra neplatiteľa DPH musí podľa tohto ustanovenia obsahovať:

 • obchodné meno,
 • sídlo alebo miesto podnikania,
 • právnu formu podnikania, ak ide o právnickú osobu,
 • identifikačné číslo, ak je pridelené,
 • označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu.

Vzor faktúry neplatiteľa DPH v roku 2021 – ako má vyzerať?

Zákon o účtovníctve, či Obchodný zákonník upravuje povinné náležitosti faktúry neplatiteľa DPH, avšak ani jeden z týchto zákonov neupravuje to, ako má takáto faktúra vyzerať, teda jej formu.

Neplatiteľ DPH si môže vybrať napríklad z viacerých online fakturačných nástrojov, či môže vystavovať faktúry pomocou excelovskej tabuľky, a pod

Vznik povinnosti vyhotoviť faktúru u neplatiteľa DPH v roku 2021

Neplatiteľ DPH je povinný vystaviť účtovný doklad (t. j. faktúru) pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ktorým preukáže skutočnosť, že dodanie tovaru alebo poskytnutie služby sa naozaj uskutočnilo. Týmto vystaveným dokladom za dodanie tovaru alebo služby neplatiteľ DPH požaduje od odberateľa odplatu za dané dodanie tovaru alebo poskytnutie služby.

Účtovný doklad, t. j. faktúru má neplatiteľ DPH povinnosť vyhotoviť bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje.

Poznámka: vyššie uvedené však neplatí, ak je neplatiteľ DPH povinný vyhotoviť faktúru podľa zákona o DPH.

Číslovanie faktúr neplatiteľa DPH v roku 2021

Jednou z povinných náležitostí faktúry neplatiteľa DPH je práve aj číselné označenie faktúry. To, ako bude neplatiteľ DPH číslovať faktúry je na jeho rozhodnutíje však potrebné dodržať to, aby faktúry boli očíslované a usporiadané podľa čísiel za sebou idúcich a aby číslovanie faktúr, pre ktoré sa rozhodne dodržiaval počas celého zdaňovacieho obdobia.

Neplatiteľ DPH, tak môže v roku 2021 číslovať faktúry napr. 001/2021,002/2021,003/2021,... alebo 2021001, 2021002, atď. 

Pečiatka a podpis na faktúre neplatiteľa v roku 2021 – je to potrebné?

V praxi neplatitelia DPH spravidla vyhotovené faktúry automaticky opečiatkujú a podpíšu. Je to však povinné?

Podnikateľ nie je podľa žiadnych ustanovení povinný používať v obchodnom, či úradnom styku pečiatku a medzi povinnými náležitosťami faktúry takáto povinnosť nie je uvedená, teda platí, že opečiatkovanie faktúry nie je povinné. Zákon o účtovníctve upravuje určité typy podpisov na účtovnom doklade (osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie), čo znamená, že dodávateľ pri vystavovaní faktúry nie je povinný túto faktúru podpísať.

 

Faktúra neplatiteľa DPH – čo je dobré na nej ešte uviesť, resp. neuviesť?

Radi by sme upozornili aj na ďalšie podstatné znaky faktúry neplatiteľa DPH, a to:

 1. uvádzanie poznámky na faktúre „nie som platiteľ DPH“ / „nie sme platiteľmi DPH“ – aj keď to nie je povinnosťou podnikateľa, spravidla sa na faktúre uvádza, nakoľko tak odberateľ hneď vie identifikovať, že si z tejto faktúry nebude môcť odpočítať DPH,
 2. fakturovaná suma je bez DPH – platí to, ak neplatiteľ DPH fakturuje dodanie tovaru alebo uskutočnenie služby na území SR, pričom nie je podstatné, či odberateľ je alebo nie je platiteľ DPH,
 3. neuvádzanie IČ DPH – a to aj v prípade, ak má podnikateľ registráciu na DPH napr. podľa § 7, či 7a zákona o DPH,
 4. uvedenie dátumu splatnosti faktúry, formu úhrady a IBAN.

Poznámka: ak podnikateľ fakturuje napr. dodanie služby do zahraničia a je registrovaný podľa § 7a zákona o DPH, je povinný vyhotoviť faktúru vrátane povinných náležitostí podľa zákona o DPH (do zahraničia).