Minimálne a maximálne odvody SZČO od 1.1.2017

11.01.2017 20:26

Minimálne a maximálne odvody SZČO od 1.1.2017

Poistenie

Sadzba

Minimálny vymeriavací základ v eur

Maximálny vymeriavací základ v eur

Minimálne odvody (poistné) v eur

Maximálne odvody (poistné) v eur

Odvody do zdravotnej poisťovne

14 %

441,50

4 415

61,81

618,10

Nemocenské

4,40 %

441,50

6 181

19,42

271,96

Starobné

18 %

441,50

6 181

79,47

1 112,58

Invalidné

6 %

441,50

6 181

26,49

370,86

Rezervný fond solidarity

4,75 %

441,50

6 181

20,97

293,59

Odvody do Sociálnej poisťovne

33,15 %

-

-

146,35

2 048,99

Odvody SZČO spolu

47,15 %

-

-

208,16

2 667,09

 

Začínajúca SZČO

SZČO má povinnosť oznámiť svojej zdravotnej poisťovni zmenu alebo vznik platiteľa poistného do 8 dní odo dňa zmeny. Živnostníci ohlasujú zmenu platiteľa poistného zdravotnej poisťovni na jednotnom kontaktnom mieste pri získavaní oprávnenia na podnikanie. Iné SZČO si túto oznamovaciu povinnosť musia splniť sami do 8 dní odo dňa získania oprávnenia na vykonávanie činnosti. Voči Sociálnej poisťovni túto povinnosť SZČO nemá.

Povinnosť platiť poistné na zdravotné poistenie vzniká odo dňa, od ktorého je poistenec SZČO. Poistné sa platí mesačnými preddavkami na poistné počas kalendárneho roka a zúčtováva sa v ročnom zúčtovaní poistného po skončení kalendárneho roka. Preddavky na zdravotné poistenie SZČO sú splatné do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

 

Vznik povinnosti SZČO platiť poistné do Sociálnej poisťovne sa posudzuje vždy k 1.7. nasledujúceho kalendárneho roka (resp. k 1.10. nasledujúceho kalendárneho roka, ak mala SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania). SZČO vznikne povinnosť platiť poistné od 1.7.2017, resp. od 1.10.2017 pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, ak v roku 2016 jej zdaniteľný príjem z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti bol vyšší ako 50% všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2015, teda ak bol vyšší ako 50% z 12-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za rok 2015. Ak SZČO v roku 2016 mala príjmy z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti viac ako 0,5x12x883 eur = 5 298 eur, vznikne jej povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne od 1.7.2017, resp. od 1.10.2017. Keď vznikne SZČO povinnosť platiť poistné od 1.7.2017, prvé poistné je povinná zaplatiť do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, teda do 8.8.2017.

SZČO je povinná oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne:

·         zmenu mena, priezviska, trvalého pobytu a zrušenie povolenia na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný pobyt do ôsmich dní od zmeny týchto skutočností

·         prerušenie povinného poistenia z dôvodu:

·         pozastavenia živnosti, výkonu činnosti alebo činnosti (do 30 dní)

·         potreby osobného a celodenného ošetrovania blízkej osoby od 11. dňa tohto ošetrovania (do 8 dní)

·         ak PN jej trvá dlhšie, ako 52 týždňov (do 8 dní)

·         nároku na rodičovský príspevok, ak podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť SZČO (do 8 dní)

·         trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, ak podľa svojho vyhlásenia v tomto období nevykonáva činnosť povinne poistenej SZČO (do 8 dní)

·         väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, a to prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody (do 30 dní)

Sociálna poisťovňa oznamuje SZČO vznik i zánik poistenia, vymeriavací základ, výšku poistného, dátum splatnosti poistného a údaje týkajúce sa úhrady poistného. Pokiaľ o vzniku alebo zániku povinného poistenia Sociálna poisťovňa neinformovala SZČO, odporúčame, aby ju SZČO kontaktovala a oznámila jej skutočnosti potrebné pre posúdenie vzniku alebo zániku poistenia.

Samostatne zárobkovo činná osoba má tieto ďalšie povinnosti:

·         preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik, zánik a výplatu príslušnej dávky (ak bol písomne vyzvaný Sociálnou poisťovňou, aby preukázal tieto skutočnosti, je povinný výzve vyhovieť v lehote do 8 dní odo dňa doručenia výzvy, ak Sociálna poisťovňa neurčila inú lehotu)

·         počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom

·         počas dočasnej pracovnej neschopnosti sa zdržiavať na adrese uvedenej v žiadosti o priznanie nemocenskej dávky

·         ak dočasná pracovná neschopnosť trvala viac ako 10 dní, oznámiť Sociálnej poisťovni ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti do 3 dní odo dňa jej skončenia

·         vrátiť príslušnú dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého jej nepatrila (alebo nepatrila v poskytovanej sume).

 

Lesana Ďuricová