Predaj tovaru do EÚ alebo do zahraničia - princíp DPH

02.08.2016 20:47

 

Povinnosť uplatniť špecifický princíp DPH v rámci vystavovania faktúry pri predaji tovaru do zahraničia,

je ovplyvňovaná viacerými faktormi. Mnohý podnikatelia majú s týmto problém, preto vám prikladám jednoduchú tabuľku ako pomôcku pre vaše podnikanie.

 

Pri predaji tovaru do zahraničných krajín, resp. pri vystavovaní faktúr sa prihliada na to, či dodávateľ

(podnik v SR) je alebo nie je registrovaným platcom DPH v tuzemsku, či odberateľ je alebo nie je v príslušnej krajine registrovaným platcom DPH a či je alebo nie je zahraničná krajina, v ktorej podnik sídli členským štátom EÚ.

Zahraničné krajiny mimo EÚ sa v obchodnom styku nazývajú aj tzv. tretie krajiny. Na predaj produktov do tretích krajín, sa môžu vzťahovať rôzne colné poplatky.

 

 

Dodávateľ tovaru

Odberateľ tovaru

Vystavená faktúra

Neplatca DPH v SR

Neplatca DPH alebo nepodnikateľ 
v inom členskom štáte EÚ

Faktúra bez DPH

Neplatca DPH v SR

Platca DPH 
v inom členskom štáte EÚ

Faktúra bez DPH

Neplatca DPH v SR

Neplatca DPH alebo nepodnikateľ v 
zahraničí (mimo EÚ)

Faktúra bez DPH

Neplatca DPH v SR

Platca DPH v zahraničí (mimo EÚ)

Faktúra bez DPH

 

Platca DPH v SR

Neplatca DPH alebo nepodnikateľ 
v inom členskom štáte EÚ

Faktúra s DPH

Platca DPH v SR

Platca DPH 
v inom členskom štáte EÚ

Faktúra bez DPH

Platca DPH v SR

Neplatca DPH alebo nepodnikateľ v 
zahraničí (mimo EÚ)

Faktúra bez DPH

Platca DPH v SR

Platca DPH v zahraničí (mimo EÚ)

Faktúra bez DPH

 

Tento princím platí iba pri obchodovaní s tovarom. Pri dodaní alebo prijímaní služieb treba prihladať na viacej faktorov. Viac informácií o tejto téme vám prinesiem v niektorých z mojich článkov.

 

 

Lesana Ďuricová