Paušálne výdavky živnostníka v roku 2017

27.12.2017 22:25

Od 1.1.2017 sa zvyšujú paušálne výdavky. Niektorým živnostníkom výrazne ovplyvnia aj výšku odvodov poistného, ktoré platia do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne.

Výška odvodov poistného plateného Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni sa počíta zo sumy, ktorá je naviazaná na základ dane z príjmov. Keďže výška paušálnych výdavkov ovplyvňuje základ dane z príjmov, zvýšenie paušálnych výdavkov zníži základ dane z príjmov a v niektorých prípadoch zníži sumy odvodov poistného.

Dôležitou informáciou na úvod je aj to, že výška zaplatených odvodov na sociálne poistenie a zdravotné poistenie za ukončené kalendárne roky nemá vplyv na výpočet odvodov na sociálne poistenie a zdravotné poistenie, ktoré živnostníci budú platiť v nasledujúcich obdobiach.

Zníženie odvodov v súvislosti so zmenami v paušálnych výdavkoch od 1.1.2017 pocítia živnostníci až v rokoch 2018 a 2019.

Zvýšením paušálnych výdavkov zaplatia živnostníci menej na zdravotných odvodoch

Začínajúci živnostníci, teda tí, ktorí v minulosti ešte nepodnikali, musia od začiatku podnikania platiť odvody na poistné do príslušnej zdravotnej poisťovne, v ktorej sú poistení. V roku 2017 to bude suma 61,81 eura za každý kalendárny mesiac. Po skončení roka 2017 im zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného. Informácie o ich zárobku získa z daňového priznania k dani z príjmov, ktoré podajú za rok 2017 v roku 2018.

Po schválení novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) mnohí živnostníci uvažujú nad otázkou, aké vysoké príjmy môžu mať v roku 2017, aby platili zdravotné odvody v minimálne výške (741,72 eura).

Ak by sa od 1.1.2017 nezmenil zákon o dani z príjmov, išlo by o sumu 12 912,94 eura. V dôsledku zmien v paušálnych výdavkoch sa táto suma zvýši na 19 682,36 eura. Živnostníci, ktorí v roku 2017 dosiahnu príjmy do výšky 19 682,36 eura a uplatnia v daňovom priznaní paušálne výdavky, zaplatia len minimálne odvody na zdravotné poistenie.

Zvýšenie paušálnych výdavkov od 1.1.2017 ovplyvní aj sumu preddavkov na poistné na zdravotné poistenie, ktoré budú živnostníci platiť v roku 2019. Tieto sa počítajú na základe daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017.

Príklad: Programátor Andrej si založil živnosť od 1.1.2017. Zdravotnej poisťovni zaplatí za január až december 2017 preddavky na poistné v úhrne 741,72 eura. V daňovom priznaní za rok 2017 si uplatní paušálne výdavky.

V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú výpočty dane z príjmov a ročného zúčtovania poistného za rok 2017, pričom porovnávame právnu úpravu paušálnych výdavkov pred a po novele zákona o dani z príjmov od 1.1.2017.

Riadok Položka Po zmenách v paušálnych výdavkoch (sumy v €) Pred zmenami v paušálnych výdavkoch (sumy v €)
I. Výpočet dane z príjmov za rok 2017
A Zdaniteľné príjmy 19 682,10 19 682,10
B Paušálne výdavky 11 809,26 5 040,00
C Základ dane z príjmov pred započítaním zaplatených odvodov 7 872,84 14 642,10
D Zaplatené preddavky na zdravotné poistenie* 679,91 679,91
E Základ dane z príjmov po započítaní zaplatených odvodov 7 192,93 13 962,19
F Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 3 803,33 3 803,33
G Základ dane z príjmov po znížení o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka 3 389,60 10 158,86
H Daň z príjmov (19 %) 644,02 1 930,18
II. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2017
1 Základ dane z príjmov pred započítaním zaplatených odvodov 7 872,84 14 642,10
2 Koeficient pre výpočet vymeriavacieho základu 1,486 1,486
3 Vymeriavací základ 5 298,00 9 853,36
4 Poistné na zdravotné poistenie (14 %) 741,72 1 379,47
5 Zaplatené preddavky na zdravotné poistenie* 741,72 741,72
6 Výsledok ročného zúčtovania (+ preplatok, - nedoplatok) 0,00 - 637,75

* Preddavok na zdravotné poistenie za mesiac december 2017 je splatný po skončení decembra 2017 do 8. januára 2018. Do daňových výdavkov za rok 2017 sa nezapočítava, avšak zdravotná poisťovňa naň prihliada pri ročnom zúčtovaní, nakoľko vecne patrí do roka 2017.

Nakoľko vychádzame z predpokladu, že v roku 2017 dôjde k rastu priemernej mesačnej mzdy, živnostník Andrej bude v roku 2019 platiť preddavky na zdravotné poistenie v minimálnej výške. Ak by k zmenám v paušálnych výdavkoch nedošlo, Andrej by platil v roku 2019 preddavky na zdravotné poistenie v sume 77,35 eura.

Zmeny v paušálnych výdavkoch od 1.1.2017 budú mať vplyv aj na výšku odvodov, ktoré platia živnostníci do Sociálnej poisťovne. Živnostníkom s vyššími príjmami klesne suma odvodov do Sociálnej poisťovne najskôr k 1.7.2018, a to na základe príjmov uvedených v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2017.

Odvody na poistné do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne sa znížia aj podnikajúcim živnostníkom

Živnostníci, ktorí podnikali celý kalendárny rok mohli využiť paušálne výdavky naplno do sumy príjmov 12 600,01 eura. Pri tejto sume boli ich paušálne výdavky vo výške 5 040 eur, čo je maximálna suma, ktorú živnostníci môžu uplatniť v daňovom priznaní za rok 2016.

S rastom príjmov paušálne výdavky nerástli. Zvyšoval sa len základ dane z príjmov a vymeriavací základ pre platenie odvodov po

Príklad: Katarína má ročné príjmy zo živnosti 30 000 eur a príjmy v tejto sume dosiahne aj v roku 2017. V daňovom priznaní uplatňuje paušálne výdavky. V akej výške bude platiť odvody na zdravotné poistenie v roku 2017 a sociálne poistenie v roku 2018?

Riadok Položka Po zmenách v paušálnych výdavkoch (sumy v €) Pred zmenami v paušálnych výdavkoch (sumy v €)
I. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2017
A Zdaniteľné príjmy 30 000,00 30 000,00
B Paušálne výdavky 18 000,00 5 040,00
C Základ dane z príjmov pred započítaním zaplatených odvodov 12 000,00 24 960,00
D Koeficient pre výpočet vymeriavacieho základu 1,486 1,486
E Vymeriavací základ 8 075,37 16 796,76
F Poistné na zdravotné poistenie (14 %) 1 130,55 2 351,54
II. Preddavky na zdravotné poistenie od 1.1.2019
1 Suma mesačného preddavku 94,21 195,96
III. Mesačné poistné na sociálne poistenie od 1.7.2018
i Základ dane z príjmov pred započítaním zaplatených odvodov 12 000,00 24 960,00
ii Koeficient pre výpočet vymeriavacieho základu 1,486 1,486
iii Mesačný vymeriavací základ 672,94 1 399,73
iv Suma mesačného poistného 223,05 463,99