Povinná elektronická komunikácia od 1.7.2018 !!!

20.06.2018 11:48

Novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní zavádza od 01.07.2018 povinnú elektronickú komunikáciu pre všetky fyzické osoby – podnikateľov, registrovaných pre daň z príjmov. 
 

V praxi sa zmena dotkne fyzických osôb:
 
 živnostníci, audítori, finanční agenti a poradcovia, lekári, advokáti, notári, znalci, tlmočníci, architekti, stavební inžinieri, geodeti,
pričom tieto FO spĺňajú dve podmienky:

 
1. musia byť podnikateľmi podľa Obchodného zákonníka, 

    2.  musia byť registrovaní pre daň z príjmov (pridelené daňové č. DIČ)
 
 
Pokiaľ je FO registrovaná pre daň z príjmov na daňovom úrade, ale nie je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka, nebude sa na ňu od 1. júla 2018 vzťahovať povinnosť elektronického doručovania podaní daňovému úradu. Takýmito fyzickými osobami budú napríklad prenajímatelia nehnuteľností bez živnostenského oprávnenia podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov.

Povinná registrácia na Portály Finančnej Správy:
Registrácia na Portály Finančnej Správy je povinná a môžete ju urobiť tromi spôsobmi:

 

- registrácia s elektronickou identifikačnou kartou (eID),  

   - registrácia s využitím Zaručeného elektronického podpisu (ZEP), 

   - registrácia vyplnením registračného formulára.
 
 
Registrácia vyplnením registračného formulára: 

Registrácia prebieha na Portály Finančnej Správy (PFS) v nasledovných krokoch:

 •  ručné vyplnenie formulára na PFS, 
 •  emailové potvrdenie registračných údajov do 24 hodín, 
 •  osobná návšteva na daňovom úrade a podpísanie dohody o elektronickom doručovaní, 
 •  emailové potvrdenie registrácie na PFS a zaslanie prihlasovacích údajov.

 Registrácia s eID - elektronickým identifikačným dokladom

 •  eID vystavujú obvodné pracoviská oddelenia dokladov, nezávisle od bydliska FO, 
 •  FO obdrží čítačku eID a BOK- Bezpečnostný Osobný Kód, 
 •  softvér potrebný pre pripojenie eID do počítača je dostupný na stránke www.slovensko.sk, 
 •  po načítaní registračného formulára na PFS priamo z eID, 
 •  FO obdrží emailové potvrdenie registrácie, ktorú je nutné aktivovať do 24 hodín. 
Registrácia s ZEP – Zaručeným Elektronickým Podpisom
 
 •  ZEP vydávajú certifikované spoločnosti, napr. PSCA- Prvá Slovenská Certifikačná autorita a svojou elektronickou formou plne nahrádza notársky overený podpis FO,  
 • softvér potrebný pre načítanie ZEPu v počítači je dostupný na stránke www.slovensko.sk, 
 •  Po načítaní registračného formulára na PFS priamo z ZEPu, 
 • FO obdrží emailové potvrdenie registrácie, ktorú je nutné aktivovať do 24 hodín
Ak máte svoju účtovníčku, elektronickú komunikáciu prevediete na ňu ....
 
 
 
 

Typy dokumentov pre elektronické zasielanie:
 
Podnikatelia – fyzické osoby:

 •  daňové priznania k dani z príjmov, 
 •  daňové priznania k dani z pridanej hodnoty, 
 •  daňové priznania z motorových vozidiel, 
 •  kontrolné výkazy DPH,
 •   súhrnné výkazy, 
 •  účtovné závierky, 
 •  žiadosti o registráciu alebo zmenu registrácie pre daň.

Podnikatelia – zamestnávatelia:

 •  prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, 
 •  prehľad o zamestnaneckej prémii a daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac, 
 •  ročné hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, 
 •  hlásenie o zrazených preddavkoch na daň, 
 •  hlásenie o zamestnaneckej prémii a daňovom bonuse.

 

Lesana Ďuricová