Povinnosť komunikovať s FS elektronicky po 1.1.2018

04.01.2018 16:09

Novelou daňového poriadku s účinnosťou od 1.1.2018 sa v zákone č. 563/2009 Z.z. v § 14 ods. 1 písm. a) a písm. d.) doplnili ustanovenia o ďalšie osoby na elektronickú komunikáciu.

To znamená, že od 1.1.2018 sa rozšíri okruh elektronicky komunikujúcich o:  - právnické osoby zapísané v obchodnom, registri a ich zástupcov,  - a od 1.7.2018  fyzické osoby – podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov a ich zástupcov.

 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Elektronicka_komunikacia/2017.12.28_%20info_EK.pdf