Slobodné povolania

07.11.2017 17:54

Čo sú to slobodné povolania?

Napriek tomu, že s pojmom slobodné povolania sa v praxi často stretávame, v slovenskej legislatíve jeho presnú definíciu nenájdeme. Pod tento pojem možno zaradiť predovšetkým povolania, s ktorými sa spájajú určité odborné vlastnosti a vzdelanie, ktoré treba zväčša preukázať pri odbornej skúške, a bez ktorých by nebolo možné toto povolanie vykonávať. Požiadavky pre konkrétne slobodné povolania sú upravené osobitnými predpismi.

Výkon slobodného povolania môže mať právny základ v:

  • zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ide o osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • zákone č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“), ide napríklad o autorov, hudobníkov, spisovateľov alebo umelcov.

Z uvedeného vyplýva, že aj osoba vykonávajúca slobodné povolanie sa podľa Obchodného zákonníka považuje za podnikateľa, pretože podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia. Avšak nie vždy je možné pri slobodných povolaniach hovoriť o podnikaní v zmysle Obchodného zákonníka, keďže medzi slobodné povolania patria aj činnosti majúce základ v autorskom zákone.

Medzi slobodné povolania môžeme zaradiť napríklad veterinárnych lekárov, advokátov, notárov, súdnych exekútorov, znalcov a tlmočníkov, samostatných finančných poradcov a finančných agentov, architektov, geodetov, stavebných inžinierov, daňových poradcov, psychológov, ale aj hercov, spisovateľov, hudobníkov a športovcov. Napriek tomu, že na slobodné povolania sa vzťahujú podobné daňové povinnosti a pravidlá pri platení odvodov do zdravotnej a Sociálnej poisťovne ako na živnostníkov, za živnosti ich považovať nemôžeme.

Registrácia slobodného podnikania na Štatistickom úrade Slovenskej republiky

Slobodné povolania sa delia na tie, ktoré:

  • musia mať pridelené IČO – pri vykonávaní slobodného povolania, ktoré má právny základ v Obchodnom zákonníku,
  • nemusia mať pridelené IČO – pri vykonávaní slobodného povolania, ktoré má právny základ v Autorskom zákone, napríklad spisovatelia alebo hudobníci.

Fyzické osoby vykonávajúce slobodné povolanie, ktoré majú povinnosť mať pridelené IČO sa delia podľa registrácie na Štatistickom úrade na tých, ktorí:

  • sa musia osobne zaregistrovať na Štatistickom úrade,
  • sa nemusia osobne zaregistrovať na Štatistickom úrade, pretože ich tam zaregistruje komora, resp. iná autorita, v ktorej pôsobia, napríklad športoví tréneri alebo daňoví poradcovia.

Registrácia slobodného povolania na daňovom úrade

Povinnosť zaregistrovať sa na daňovom úrade majú všetky osoby vykonávajúce slobodné povolania. Urobia tak prostredníctvom tlačiva „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“, ktoré vyplnené odovzdajú miestne príslušnému správcovi dane, príp. podajú elektronicky. Za miestne príslušného správcu dane sa považuje daňový úrad, ktorý sa nachádza v mieste bydliska fyzickej osoby. Povinnosť registrácie si musia fyzické osoby splniť do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom získali povolenie na podnikanie, resp. začali vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť. Po úspešnej registrácií pridelí daňový úrad osobe vykonávajúcej slobodné povolanie daňové identifikačné číslo (DIČ).