Zakladanie živnosti

07.10.2015 20:01

Ako postupovať pri zakladaní živnosti.

 

Keď už sa budúci podnikateľ rozhodne, že bude podnikať prostredníctvom živnosti, potrebuje vybaviť všetky potrebné formality.

 

Na prevádzkovanie voľnej živnosti musí záujemca o podnikanie získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení, ktoré vydáva miestne príslušný obvodný (živnostenský) úrad v postavení Jednotného kontaktného miesta podľa bydliska fyzickej osoby na základe ohlásenia živnosti. Na získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení musí žiadateľ splniť všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti a uhradiť príslušné správne poplatky.

Ohlásenie živnosti

V praxi je potrebné urobiť nasledovné kroky:

 • navštíviť Jednotné kontaktné miesto na živnostenskom odbore miestne príslušnom trvalému bydlisku
 • zobrať si so sebou občiansky preukaz
 • tlačivo samotného ohlásenia je možné stiahnuť si z internetu a vyplniť alebo aj priamo na mieste po porade s pracovníkmi hlavne ohľadom presných názvov jednotlivých živností
 • žiadosť o výpis z registra trestov sa vypisuje na mieste
 • kolkové známky nie je potrebné nosiť so sebou, poplatky je možné uhradiť v hotovosti

Slovenská fyzická osoba v ohlásení uvedie:

 • meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo (osobné údaje) a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
 • meno a priezvisko, akademický titul, bydlisko (osobné údaje), rodné priezvisko, štátnu príslušnosť, miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
 • obchodné meno,
 • predmet podnikania,
 • identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
 • miesto podnikania,
 • adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
 • dobu ukončenia podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť len po dobu určitú,
 • deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.

Tlačivo ohlásenia živnosti - fyzická osoba

 

Poplatky

 

Zoznam poplatkov si môžete stiahnuť TU

 

Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení                                                                              

          1. na každú voľnú živnosť                                                              5 eur 

          2. na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť             15 eur

Vydanie osvedčenia

U ohlasovacích živností, ktorými sú voľné, remeselné a viazané živnosti, je živnostenský úrad povinný vydať osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, keď sa mu ohlásenie a výpisy z registra trestov doručili.

 

Existuje aj elektronické jednotné kontaktné miesto, ktoré umožňuje požiadať o vznik oprávnenia na podnikanie elektronickými prostriedkami prostredníctvom online formulárov. Vybavenie živnosti takýmto spôsobom je bezplatne ak je podané elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.

 

U fyzických osôb je väčšinou miesto podnikania adresa trvalého bydliska, resp. miesto trvalého pobytu. Ak je miesto podnikania iné, ako adresa trvalého bydliska, je potrené predložiť oprávnenie užívať nehnuteľnosť.

 

V samotnom tlačive na ohlásenie živnosti je možné požiadať aj o prihlásenie z titulu verejného zdravotného poistenia do zdravotnej poisťovne, v ktorej je budúci živnostník poistený a tak isto sa prihlásiť u správcu dane z titulu dane z príjmov fyzických osôb.

 

Pokiaľ v momente podania žiadosti budúci živnostník nevie uviesť všetky potrebné údaje pre registráciu pre účely dane z príjmov ako napríklad číslo bankového účtu nesmie zabudnúť dodatočne tieto skutočnosti ohlásiť správcovi dane písomne do 30 dní odkedy tieto skutočnosti nastali.