Zdaňovanie príjmov umelcov (autorov) v roku 2018

27.12.2017 15:02

Ako zdaňovať honoráre, licencie a licenčné poplatky v roku 2018

 

Zákon o dani z príjmov dáva umelcom na výber. Pozrite si výhody a nevýhody rôznych režimov zdanenia v roku 2018.

Umelci, autori rôznych umeleckých diel, môžu mať rôzne druhy príjmov. Ide predovšetkým o príjmy za vytvorenie diela, za podanie umeleckého výkonu, za poskytnutie licencie alebo za použitie licencovaného diela.

Uvedené príjmy sú zdaniteľnými príjmami a umelci (autori) ich musia zdaniť. Pre rozhodovanie o zdanení príjmov z umeleckej (autorskej) činnosti je pre umelcov (autorov) kľúčovou informáciu, či ide o príjem aktívny alebo o príjem pasívny.

Aktívnymi príjmami sú príjmy za vytvorenie diela alebo za podanie umeleckého výkonu. Pasívnymi príjmami sú príjmy za poskytnutie práva na použitie diela alebo na použitie umeleckého výkonu (poskytnutie licencie) a príjmy z použitia diel alebo umeleckých výkonov (použitie licencie).

Pri zdanení aktívnych aj pasívnych príjmov majú umelci (autori) na výber z dvoch režimov zdanenia, a to zdanenie zrážkou alebo zdanenie v daňovom priznaní. Jednotlivé režimy zdanenia príjmov z umeleckej (autorskej činnosti) majú výhody aj nevýhody. Pre každého umelca (autora) môže byť výhodný iný spôsob zdanenia.

Režim zdanenia príjmov má dopad aj na platenie poistného do Sociálnej poisťovne a do zdravotnej poisťovne. Nižšie daňové zaťaženie tak môže byť v konečnom dôsledku zvýšené o odvody poistného.

Zdaňovanie príjmov umelcov (autorov) v daňovom priznaní za rok 2018

Ako po minulé roky, aj v roku 2018 bude potrebné, aby umelec (autor) mal s platiteľom príjmov podpísanú písomnú dohodou, ktorej obsahom bude, že umelec (autor) a platiteľ príjmov (napr. vydavateľstvo, organizátor podujatia) sa dohodli na tom, že príjem z umeleckej (autorskej) činnosti si umelec (autor) zdaní sám na vlastnú zodpovednosť.

Dôležitý je aj čas uzavretia dohody. Musí byť uzavretá ešte pred vyplatením príjmov, inak by sa príjem z autorskej činnosti musel zdaniť jeho platiteľ zrážkou. Zdaneniu zrážkou sa budeme venovať ďalej v článku.

Uzavretie vyššie uvedenej dohody musí platiteľ príjmov (napr. vydavateľstvo, organizátor podujatia) oznámiť svojmu miestne príslušnému daňovému úradu. Od roku 2018 nastáva zmena v lehote na splnenie oznamovacej povinnosti. Z 15. januára sa lehota predlžuje na 31. januára kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bola dohoda uzavretá.

Príklad: Dohodu umelca (autora) a platiteľa príjmov z umeleckej (autorskej) činnosti uzavretú v roku 2018 musí platiteľ oznámiť svojmu miestne príslušnému daňovému úradu do 31.01.2019.

Oznamovacia povinnosť sa bude od roku 2018 plniť na tlačive, ktoré zverejní Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke. Do tlačiva bude potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, resp. dátum narodenia, ak je umelcom (autorom) daňovník, ktorý nemá v SR pridelené rodné číslo. Do roku 2018 neboli forma ani obsah oznámenia ustanovené.

Predĺžená lehota a nový spôsob oznámenia uzavretia dohody sa bude vzťahovať aj na dohody uzavreté v roku 2017.

Pri uplatnení spôsobu zdanenia príjmov z umeleckej (autorskej) činnosti v daňovom priznaní je potrebné rozdeliť príjmy na aktíve a pasívne. Zároveň aktívne príjmy z umeleckej (autorskej) činnosti majú vplyv na (ne)platenie odvodov poistného do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne. V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté nároky a povinnosti.

 

 

Aktívny príjem

Pasívny príjem

Uplatnenie skutočných daňových výdavkov (napr. vedením účtovníctva)

áno

áno

Uplatnenie paušálnych výdavkov

áno

áno

Vykázanie daňovej straty

áno

nie

Odpočítanie daňovej straty

áno

nie

Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane

áno

nie

Uplatnenie daňového bonusu na dieťa

áno

áno

Uplatnenie daňového bonusu na kúpu bytu alebo domu

áno

áno

Platenie odvodov poistného do Sociálnej poisťovne

môže vzniknúť

nie

Platenie odvodov poistného do zdravotnej poisťovne

áno

nie

 

Umelec (autor) môže viesť účtovníctvo alebo daňovú evidenciu, na ktorých základe môže následne v daňovom priznaní uviesť sumu skutočne vynaložených výdavkov na dosiahnutie, udržanie a zabezpečenie zdaniteľných príjmov z umeleckej (autorskej) činnosti. Daňová kontrola sa v tomto prípade zameriava na kontrolu toho, či umelec (autor) priznal všetky zdaniteľné príjmy a či si uplatniť len tie daňové výdavky, ktoré si podľa zákona o dani z príjmov uplatniť môže.

Ako alternatívu môže uplatniť paušálne výdavky, čo znamená, že ako daňový výdavok si uplatní sumu 60 % zo zdaniteľných príjmov (max. 20 000 €), prípadne aj odvody poistného do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, ak boli do konca príslušného kalendárneho roka zaplatené. V tomto prípade odpadá povinnosť preukazovať prepojenie daňových výdavkov a zdaniteľných príjmov. Daňová kontrola v tomto prípade kontroluje predovšetkým to, či umelec (autor) priznal všetky zdaniteľné príjmy a v správnej výške.

Ak budú skutočné daňové výdavky (napr. účtované výdavky) vyššie ako zdaniteľné príjmy umelca (autora), rozdiel predstavuje daňovú stratu, o ktorú si môže v nasledujúcich kalendárnych rokoch znížiť základ dane. Umelci (autori), ktorí súčasne podnikajú napr. ako živnostníci, môžu daňovú stratu z umeleckej (autorskej) činnosti odpočítať od základu dane zo živnosti. Prípadne naopak, ak bola živnosť v minulosti stratová, o daňovú stratu zo živnosti je možné znížiť zisk z umeleckej (autorskej) činnosti.

Pri zdanení aktívnych príjmov v daňovom priznaní si môže umelec (autor) uplatniť rôzne nezdaniteľné časti základu dane (napr. nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v ročnej sume 3 830,02 €). Pri výpočte dane z príjmov, t. j. v konečnom dôsledku sa čiastkové základy dane z aktívnych aj pasívnych príjmov spočítajú a daň sa počíta z jednej sumy. Znamená to však aj možnosť progresívneho zdanenia.

 

Sadzba dane z príjmov je 19 %, avšak len z tej časti základu dane, ktorá je nižšia ako 176,8-násobok sumy životného minima. Pre rok 2018 je to suma 35 268,06 eura. Časť presahujúca uvedenú sumu sa zdaní 25 % sadzbou dane.