Zoznam variabilných symbolov

04.01.2018 16:24

Zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v I. štvrťroku 2018

 
P.č.                 Druh platby                                                                                                             Variabilný symbol     

              JANUÁR 2018
1.    Preddavok na daň z príjmov za december 2017 (mesační platitelia) splatný 2.1.2018            1100122017  alebo  1100002017
2.    Preddavok na daň z príjmov za IV. štvrťrok 2017 (štvrťroční platitelia) splatný 2.1.2018         1100442017  alebo  1100002017
3.    Preddavok na daň z príjmov za január 2018 (mesační platitelia) splatný  31.1.2018               1100012018  alebo  1100002018
4.    Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za december 2017 splatný v januári 2018        1100122017
5.    Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za december 2017 splatná v januári 2018       1700122017
6.    DPH za december 2017 (mesační platitelia) splatná 25.1.2018                                                   1100122017
7.    DPH za IV. štvrťrok 2017 (štvrťroční platitelia) splatná 25.1.2018                                               1100442017
8.    DPH - MOSS za IV. štvrťrok 2017 splatná 20.1.2018                                                                  1100442017
9.    Daň z motorových vozidiel na základe podaného daňového priznania za rok 2017 splatná 31.1.2018        1700992017
10.  Preddavok na daň z motorových vozidiel za december 2017  (mesační platitelia) splatný 2.1.2018     1100122017  alebo  1100002017
11.  Preddavok na daň z motorových vozidiel za IV.  štvrťrok 2017 (štvrťroční platitelia) splatný 2.1.2018  1100442017  alebo  1100002017
12.  Preddavok na daň z motorových vozidiel za január 2018  (mesační platitelia) splatný 31.1.2018         1100012018  alebo  1100002018
13.  Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov  splatná 15.1.2018 z príjmov vyplatených v decembri 2017   1700122017
14.  Daň z príjmov vyberaná zrážkou z príjmov fondu prevádzky, údržby a opráv podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov splatná  31.1.2018 1700992017
15.  Daň z príjmov vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 15 zákona o dani z príjmov splatná 31.1.2018      1700992017
16.  Odvod sumy na zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov splatnej 15.1.2018 z príjmov vyplatených v decembri 2017  1100122017
17. Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií na I. štvrťrok 2018 splatný 25.1.2018               1100412018
18. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za január 2018 splatný 31.1.2018     1100012018  alebo  1100002018
19. Odvod poistného z odvetví neživotného poistenia za mesiace január až november2017 splatný 2.1.2018     1700112017
20. Odvod poistného z odvetví neživotného poistenia za mesiac december 2017 splatný 31.1.2018       1700122017


             FEBRUÁR 2018

1.   DPH za január 2018 (mesační platitelia) splatná 26.2.2018                          1100012018
2.   Preddavok na daň z príjmov za február 2018 (mesační platitelia) splatný 28.2.2018    1100022018  alebo  1100002018
3.   Preddavok na daň z motorových vozidiel za február 2018 (mesační platitelia) splatný 28.2.2018   1100022018  alebo  1100002018
4.   Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za január 2018 splatný vo februári 2018              1100012018
5.  Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za január 2018 splatná vo februári 2018        1700012018
6.  Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov  splatná 15.2.2018 z príjmov vyplatených v januári 2018  1700012018
7.  Odvod sumy na zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov splatnej 15.2.2018 z príjmov vyplatených v januári 2018   1100012018

8.  Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za február 2018 splatný 28.2.2018            1100022018  alebo  1100002018


            MAREC 2018
1.  Daň z príjmov FO a PO na základe podaného daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017 splatná 3.4.2018        1700992017
2.  DPH za február 2018 (mesační platitelia) splatná 26.3.2018                                                    1100022018
3.  Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona o dani z príjmov z plnení prijatých poskytovateľom zdravotnej starostlivosti od „držiteľa“ v roku          2017 podľa § 43  ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov, ktorá je  splatná 3.4.2018             1700992017
4.  Preddavok na daň z príjmov za marec 2018 (mesační platitelia)  splatný 3.4.2018                1100032018  alebo  1100002018
5.  Preddavok na daň z príjmov za I.  štvrťrok 2018 (štvrťroční platitelia) splatný 3.4.2018         1100412018  alebo  1100002018
6.  Preddavok na daň z motorových vozidiel za marec 2018  (mesační platitelia) splatný 3.4.2018           1100032018  alebo  1100002018
7.  Preddavok na daň z motorových vozidiel za I.  štvrťrok 2018 (štvrťroční platitelia) splatný 3.4.2018    1100412018  alebo  1100002018
8.  Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za február 2018 splatný v marci 2018                1100022018

9. Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za február 2018 splatná v marci 2018    1700022018

10. Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov  splatná 15.3.2018 z príjmov vyplatených vo februári 2018      1700022018
11. Odvod sumy na zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov splatnej 15.3.2018 z príjmov vyplatených vo februári 2018    1100022018
12. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za marec 2018 splatný 3.4.2018       1100032018  alebo  1100002018
 


Pri platbe dane na základe dodatočného daňového priznania sa použije rovnaký variabilný symbol ako pri platbe dane na základe „riadneho“ daňového priznania. 


Pri platení dane z príjmov právnickej osoby na základe podaného daňového priznania za hospodársky rok končiaci v roku 2018 sa použije  variabilný symbol   1700992018  

Pri vrátení podielu zaplatenej dane na osobitné účely prijímateľom podľa § 50 ods. 9 a 11 zákona o dani z príjmov  sa použije variabilný symbol 810000 + rok, v ktorom boli prijímateľovi peňažné prostriedky poukázané.
 
Poznámka:
S účinnosťou od 1.1.2015 bola doplnená vyhláška č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov o variabilný symbol pre pravidelne sa opakujúce platby preddavkov, výška ktorých sa nemení.Daňové subjekty tak môžu v bezhotovostnom platobnom styku zadať trvalý príkaz na úhradu preddavkov a vo variabilnom symbole označiť platbu 110000+príslušné zdaňovacie obdobie.

 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR                      

                     Centrum podpory pre dane                

                    Január 2018