Interné smernice

Zo zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (zákon) a z postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov ustanovených Opatrením MF SR č.23054/2002-92 v znení neskorších predpisov (PU) vyplýva pre účtovnú jednotku povinnosť vytvárať interné účtovné smernice.

Je zrejmé, že všetky smernice nemusia byť vytvorené v každej účtovnej jednotke, pokiaľ pre ne nemá vecnú náplň.

V interných účtovných smerniciach by sa zbytočne nemali opisovať všeobecne záväzné právne predpisy. Naopak účtovná jednotka by si v nich mala stanoviť vlastné postupy účtovania tam, kde záväzné právne predpisy umožňujú si vybrať. Interné smernice by mali byť nadstavbou nad všeobecne záväznými predpismi tak, aby dotvárali a dostatočne ozrejmovali individuálnu účtovnú politiku firmy.

 

Napríklad:
 • Zásady vedenia a účtovania pokladnice
 • Vnútorný predpis o zásadách BOZP
 • Príspevok zamestnávateľa na stravnú jednotku
 • Vnútorný predpis o poskytovaní odstupného a odchodného
 • Archivácia účtovnej dokumentácie
 • Inventarizácia

 

 Takto ustálená účtovná politika firmy slúži na denné účtovanie, a tiež sa informačne prenáša aj do poznámok k účtovnej závierke.


 

ZÁKLADNÁ INTERNÁ ÚČTOVNÁ SMERNICA,

by mala obsahovať:

 • I. Úvodné ustanovenia

 • II. Účtovný softvér

 • III. Účtovné knihy, účtový rozvrh, symboly a skratky

 • IV. Odpisový plán

 • V. Oceňovanie dlhodobého odpisovaného majetku

 • VI. Zásoby

 • VII. Rezervy

 • VIII. Opravné položky

 • IX. Ďalšia účtovná metodika

 • X. Záverečné ustanovenia