Jednoduché účtovníctvo

Zo zákona vyplýva povinnosť pre SZČO

viesť si účtovníctvo (jednoduché alebo podvojné), prípadne daňovú evidenciu.

 

  •  vedenie peňažného denníka ( evidencia účtovných dokladov, účtovanie bankových výpisov, evidencia príjmových a výdavkových pokladničných dokladov)

  •  kniha pohľadávok (súhrn vystavených odberateľských faktúr a iných pohľadávok, evidencia úhrad faktúr, zoznam neuhradených faktúr)

  •  kniha záväzkov (súhrn prijatých dodavateľských faktúr a iných záväzkov, evidencia úhrad faktúr, zoznam neuhradených faktúr)

  •  platitelia DPH - evidencia DPH, vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, kontrolný výkaz k DPH, elektronické odosielanie 

  •  vedenie evidencie a spracovanie inventarizácie investičného majetku, vypracovanie odpisový plánov

  •  zostavenie ročnej účtovnej závierky ( daňové priznanie z prijmov FO, výkaz o prijmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch, daňová evidencia)

  •  príprava platobných príkazov pre účely splnenia všetkých daňových povinností a doručenie príslušných tlačív na daňový úrad v zákonom stanovenej lehote

  •  poskytovanie účtovného poradenstva, pomoc pri riešení konkrétnych problémov, sledovanie termínov

 

uctovnictvoka.cms.webnode.sk/cennik/