Neziskové organizácie

Vedenie podvojného účtovníctva neziskovým organizáciám a občianskym združeniam,

podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. 

 
 •  vedenie hlavnej knihy a knihy analytickej evidencie

 •  vedenie pokladničnej knihy

 •  vedenie evidencie pohľadávok

 •  vedenie evidencie záväzkov

 •   spracovanie štatistických výkazov 

 •  vedenie evidencie a spracovanie inventarizácie hmotného a nehmotného majetku, zaradenie do odpisových skupín, vypracovanie odpisových plánov

 •  vypracovanie ročnej účtovnej závierky a priznania k dani z prijmu PO, vrátanie výkazov, poznámok a inventarizácie

 •  príprava platobných príkazov pre účely splnenia všetkých povinností 

 •  doručenie príslušných tlačív na daňový úrad, poisťovne, v zákonom stanovenej lehote

 •  poskytovanie účtovného poradenstva, pomoc pri riešení konkrétnych problémov, sledovanie termínov

 • spolupráca s audítorom