Podvojné účtovníctvo 

Povinnosť viest podvojné účtovníctvo vyplýva zo zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. 

 
 •  vedenie hlavnej knihy a knihy analytickej evidencie

 •  vedenie pokladničnej knihy

 •  vedenie evidencie pohľadávok

 •  vedenie evidencie záväzkov

 •  spracovanie priznania k DPH, kontrolný výkaz k DPH, súhrnný výkaz, elektronické odosielanie 

 •  spracovanie štatistických výkazov pre banku, Štatistický a Colný úrad

 •  vedenie evidencie a spracovanie inventarizácie hmotného a nehmotného majetku, zaradenie do odpisových skupín, vypracovanie odpisových plánov

 •  vypracovanie ročnej účtovnej závierky a priznania k dani z prijmu PO, vrátanie výkazov, poznámok a inventarizácie

 •  príprava platobných príkazov pre účely splnenia všetkých daňových povinností 

 •  doručenie príslušných tlačív na daňový úrad, poisťovne, v zákonom stanovenej lehote

 •  poskytovanie účtovného poradenstva, pomoc pri riešení konkrétnych problémov, sledovanie termínov

 

uctovnictvoka.cms.webnode.sk/cennik/